^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

 

  Dzieci  nie słowem,

lecz życiem uczyć trzeba,

jak żyć mają.”

                                                 bł. Edmund Bojanowski

 

Drodzy Rodzice Dzieci 5-6 letnich!

Znalezione obrazy dla zapytania bajka pianino

W czwartek 19.09.2019 r. o godz. 9:30 zapraszamy na zajęcia otwarte z pianinem. Zajęcia te posłużą ocenie ogólnych predyspozycji muzycznych waszych dzieci. Dzieci w wieku 5-6 lat będą mogły uczęszczać do tzw. „zerówki muzycznej”, w ramach której odbywać się będzie półgodzinna lekcja gry na pianinie w tygodniu.

W programie zajęć:

·       nauka gry na instrumencie klawiszowym;

·       zajęcia indywidualne -1 raz w tygodniu;

·       poziom trudności dostosowany do możliwości dziecka;

·       do dyspozycji instrument w trakcie zajęć;

·       cykliczne prezentacje umiejętności;

·       nauka czytania z nut.

 

Drodzy Rodzice Dzieci 5-6 letnich!

Podobny obraz

 

W piątek 20.09.2019 r. o godz. 10:00 (6-latki), zaś o 10:30 (5-latki) zapraszamy na zajęcia otwarte z szachami.

 

Znalezione obrazy dla zapytania moja rodzina moja siła

REGULAMIN

Rodzinnego Konkursu Plastycznego
pt.:„Moja Rodzina – Moja Siła”

 

1. Organizator konkursu:

 

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP pw. bł. E. Bojanowskiego
w Gorlicach, ul. Jezierskiego 3 oraz partnerzy: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej wraz z Urzędem Miejskim w Gorlicach.

 

2. Cele konkursu:

 

-      rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

-      rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych artystów;

-      ukazanie roli ojca w rodzinie;

-      kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny;

-      promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka;

-      zacieśnianie więzi rodzinnych.

 

3. Grupa wiekowa:

 

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

a)   Przedszkole;

b)   Szkoła Podstawowa, klasy 1-3;

c)   Szkoła Podstawowa, klasy 4-8.

 

4. Technika wykonania prac:

 

-        Praca może być wykonana techniką dowolną w formacie A3;

-        Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;

-        Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie pracy.
      Liczymy na oryginalność i pomysłowość.

 

5. Wymogi techniczne:

 

  Prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora pracy
(uczestnika konkursu), adres zamieszkania,  numer telefonu, wiek oraz nazwę grupy przedszkolnej lub klasy oraz pełną nazwę przedszkola lub szkoły.

 

6. Kryteria oceny:

 

    Jury powołane przez organizatora konkursu przy ocenie będzie brać pod uwagę:

 

-    estetykę wykonania – pomysłowość;

-    oryginalność wykorzystanych materiałów;

-    atrakcyjność pod względem walorów plastycznych;

-    zachowany format A3 oraz zgodność z tematyką konkursu;

-    wkład pracy włożony przez uczestnika konkursu.

 

7. Termin i miejsce składania prac:

         Ogłoszenie rozpoczęcia konkursu: 12.09.2019 r.

Termin składania prac: do 27. 09. 2019 r. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Prace, które spłyną do placówki po tym terminie lub będą dostarczone bez oświadczeń nie będą brane pod uwagę.

         Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora w dniu: 30.09.2019 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu: 06.10.2019 r.  na zakończenie Marszu dla Życia i Rodziny przy kościele pw. św. Jadwigi Królowej.

Prace składamy w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek NMP NP pw. bł. E. Bojanowskiego w Gorlicach, ul. Jezierskiego 3 (kancelaria) lub w kancelarii przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również na stronie internetowej organizatora oraz partnerów konkursu.

Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

     

 

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane
na wystawie przy kościele pw. św. Jadwigi Królowej.

 

Lista laureatów będzie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola www.ochronka.gorlice.pl

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela jego koordynator:

s. Urszula Tomaśko

numer kontaktowy: 784 397 852

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt.:„Moja Rodzina – Moja Siła” organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP pw. bł. E. Bojanowskiego w Gorlicach

 

 

1. Ja niżej podpisany ...................................................................................................................................   

                                                                                          (imię i nazwisko rodzica)  

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...............................................................................................

                                                                                                                                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)  

       w  Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt.:„Moja Rodzina – Moja Siła”.

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie
z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

 

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora oraz partnerów konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

Data                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

 

………………………..                                        ……….…………..…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promyczek.pl/

       http://www.domowyprzedszkolak.pl/

http://www.nebule.pl/logopedia-w-domu/

                                            http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/#

https://basn.pl/bajki/do-czytania.php

                                                   http://www.aniolstroz.eu/index.php

http://www.dominik.krakow.pl/

                                                http://www.olajas.pl/

http://przyjacielenatury.pl/

                                          http://www.pasterz.pl/

 

http://www.strefadzieci.net/

                                            http://www.kolorowe-obrazki.pl/

 

https://www.fundacjakasisi.pl/

 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=YTJ6LMrzqpg

http://www.kolorujmy.pl/

                                           https://www.deon.pl/

 

 

 


 

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

 

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat