^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Procedury COVID-19

Procedury COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Przedszkola  w Krośnie oraz Szkoły Podstawowej im. 15.Pułku Ułanów Poznańskich przy  Zespole Szkół w Krośnie – Zespół Szkół w Krośnie

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
W GORLICACH W CZASIE EPIDEMII

1. Do przedszkola przychodzą wszystkie zapisane dzieci na rok 2020/2021.

2. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19.

3. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z objawami chorobowymi.

4. Rodzic jest zobowiązany podpisać deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19.

5. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

7. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

8. Codziennie przy odbiorze dziecka przez wyznaczonego do tego pracownika – będzie mierzona temperatura dziecka.

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano, a potem wyprowadzane do rodzica - przez pracownika przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

11. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

12. W związku z obostrzeniami i wytycznymi GIS jesteśmy zobowiązani przygotować salę pobytu dzieci w taki sposób, żeby każdego dnia mogła zostać dokładnie zdezynfekowana.