^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Uncategorised

Procedury COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Przedszkola  w Krośnie oraz Szkoły Podstawowej im. 15.Pułku Ułanów Poznańskich przy  Zespole Szkół w Krośnie – Zespół Szkół w Krośnie

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
W GORLICACH W CZASIE EPIDEMII

1. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z objawami chorobowymi.

2. Rodzice dzieci, u których występuje przewlekły katar lub kaszel (np. z powodu alergii) zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

3. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

5. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

6. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano od drzwi przez pracownika przedszkola.  

7. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

8. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

9. Z dzieckiem może wejść do szatni tylko jeden opiekun zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci oraz ich rodziców. W szatni może się znajdować jednocześnie maksymalnie 4 opiekunów z dziećmi.

 

 

galerie

[huge_it_gallery id="2"] [huge_it_gallery id="3"] [huge_it_gallery id="4"] [huge_it_gallery id="5"] [huge_it_gallery id="6"]

ODO

ODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator

dyr. s. Renata Arian

Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek NMP NP

 pw. bł. Edmunda Bojanowskiego

Adres: Jezierskiego 3; 38-300 Gorlice

tel: 508 - 448 - 991

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 122692070

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach powierzonej funkcji przez organ prowadzący. Dane osobowe będą zbierane   w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • dostępu do Waszych danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający   z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U   z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.