^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

 

„OCHRONIĆ - WYCHOWUJĄC”

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NIEPUBLICZNEGO OCHRONKI SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP

PW. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
W GORLICACH

 

 

 

„Ochrona bierze swoją nazwę od chronienia, zachowywania i szanowania świętych obyczajów rodzinnych i jest dla owej najmniejszej braci Chrystusowej jakoby pospólnym domkiem macierzyńskim”
(E. Bojanowski)

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)

·         Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

·         Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

·         Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

·    Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

 

·         Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

·         Statut Przedszkola Niepublicznego Przedszkola Niepublicznego Ochronki Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Bł. E. Bojanowskiego w Gorlicach

·         Charyzmat Sióstr Służebniczek Starowiejskich zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

·         Pierwsza Reguła Zgromadzenia Służebniczek

 

 

INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

 

            Nasze przedszkole funkcjonuje w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP dostosowanym do potrzeb dziecka. Przedszkole potocznie zwane jest OCHRONKĄ. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Tarnowie, ul. Mościckiego 18. Nadzór Pedagogiczny nad Ochronką sprawuje MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY ODDZIAŁ w NOWYM SĄCZU.

 

OCHRONKA  SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP PW. BŁ. E. BOJANOWSKIEGO W GORLICACH JEST PRZEDSZKOLEM KATOLICKIM WYCHOWUJĄCYM DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH, W OPARCIU O KONCEPCJĘ PEDAGOGICZNĄ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, Z WYKORZYSTANIEM JEGO METOD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

 

WIZJA OCHRONKI

 

Ochrona, czyli urzeczywistnianie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich
w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

 

MISJA OCHRONKI WYRAŻA SIĘ PRZEZ:

 

·  Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.

·    Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.

·      Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

·    Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania oraz angażowanie rodziców w życie ochronki, w funkcjonowanie różne formy zaangażowania rodzin w uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne

·      Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.     

 

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY WYCHOWAWCZEJ OCHRONKI: 

 

1.      BÓG:
-        Wychowanie do wiary i ufności.
-        Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
-        Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

 

2.      CZŁOWIEK:
-        Wychowanie do  akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
-        Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

         Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

 

3.      RODZINA:
-        Wychowanie do miłości i wdzięczności 
-        Wychowanie do  radości i bezinteresownej służby.
-        Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

 

4.  OJCZYZNA:

        Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej

        Wychowanie do poszanowania przyrody

        Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie

 

SPECYFIKA PRACY I WYCHOWANIA W OCHRONCE

 

Specyfika wychowania w Naszym Przedszkolu wynika z misji i posłannictwa określonego przez Założyciela Bł. E. Bojanowskiego. Na uwagę zasługuje planowanie planu pracy zgodnie z kalendarzem liturgiczny oraz przeżywaniem poszczególnych dni tygodnia pod hasłem konkretnego Patrona dnia.

 

Specyfika ta wyraża się w:

·      Wychowaniu integralnym zmierzającym do pełnego rozwoju dziecka, w którym osoba wychowawczyni kierującej się dobrem dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi zdolnościami, wspiera wychowanka unikając uczestnictwa w tendencjach wychowania do wybujałego indywidualizmu zorientowanego nadmiernie na sukcesie czy ograniczania się jedynie do wyrównywania braków. Czyni to poprzez osobisty przykład, przekazywane wartości, podawane treści, umiejętnie dobrane metody i środki wychowania, odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości dziecka oraz stałą współpracę z jego rodziną.

 

·      Działaniach, które podejmują nauczyciele w poczuciu pełnienia misji służby wartościom, zmierzając do ochrony i urzeczywistnienia wartości oraz godności osoby wychowanka poprzez odkrywanie i rozwijanie jego darów nadprzyrodzonych i naturalnych w odniesieniu do rzeczywistości, w jakiej żyje i do jakiej zmierza.

·   W całokształcie naszej pracy gdyż na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe. Szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: im mniejsze dziecko tym więcej zabaw, stopniowo wprowadzamy zajęcia praktyczne i dydaktyczne. Tak, więc w tym okresie dominuje spontaniczna zabawa, w czasie, której dziecko przyswaja sobie najwięcej umiejętności i wiadomości. Zabawa, jako podstawowa działalność dziecka jest wykorzystywana również podczas zajęć, jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo w przyswajaniu poznawanych treści. Tak silne zaakcentowane proporcje między zabawą i działaniami praktycznymi w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego są również najważniejsze w nowej podstawie programowej.

·         Pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej nastawionej na udział w szeroko pojętych działaniach integracyjnych dotyczących zróżnicowania co do stanu zdrowia, sprawności, statutu społecznego, materialnego oraz różnic pokoleniowych.

·       W głównej zasadzie wychowania, czyli w głównej strategii wychowawczej w pracy dziećmi, którą jest strategia świadectwa. Polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. personalny symbol wartości. Dzięki tej strategii zwłaszcza siostry, nauczycielki i wychowawczynie pomagają dziecku w nabywaniu i urzeczywistnieniu takich samych wartości. Zachodzi to nie tyle przez proces poznania lub przedstawiania wartości, lecz przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami. W Biblii, historii, literaturze i codziennym życiu w umiejętny sposób odnajdujemy zasady i wzory osobowe, tak ważne
w wychowaniu.

·    W realizacji misji i wizji pracy wychowawczej podejmowanej przez nauczycieli w przedszkolu w którym należy podkreślić nade wszystko specyfikę klimatu wychowawczego i wynikające z niego konsekwencje dla osób pracujących i całych środowisk związanych
z przedszkolem

·         Zakresie tych oddziaływań, który przekracza wymiar jedynie widzialny, rozszerzając się o wymiar łaski i transcendencji, w tym także na ideały i wartości związane z życiem codziennym, a dotykając tajemnicy świętych obcowania i nadprzyrodzoności

 

NORMY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

Ø  Normy zachowania się podczas posiłków:

 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust
 • Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie i połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy
 • Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów
 • Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza
 • Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy "dziękuję"

Ø    Normy zachowania się w łazience:

a) Mycie rąk:

·                    Podwijamy rękawy, aby się nie zmoczyły

·                    Moczymy ręce, aby trochę rozpuściło się mydło, które usuwa brud

·                    Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę, tak, aby każdy palec był umyty

·                    Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło

·                    Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi

·                    Nie chlapiemy celowo kolegów oraz wszystkiego wokół

·                    Wycieramy bardzo dokładnie dłonie, każdy palec oddzielnie

·                    Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika

·                    Odwijamy rękawy

b)     Myjemy ręce

·                    Zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu

·                    Zawsze po wyjściu z toalety

·                    Zawsze po powrocie z podwórka

c)     Mycie zębów:

·                    Do kubka wlewamy wodę

·                    Dwu-, trzykrotnie płuczemy usta

·                    Wyciskamy pastę na szczoteczkę

·                    Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek

·                    Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą

·                    Płuczemy dokładnie szczoteczką i kubek

·                    Wkładamy szczoteczkę do kubka, go góry włosiem

·                    Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu

Ø    Higiena potrzeb fizjologicznych:

·                    Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo

·                    Zawsze po sobie spłukujemy toaletę

Ø    Normy zachowania się w szatni:

·         Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo w półce

·      Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, jeśli są zmienne, buty sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki)

·         Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty
o wycieraczkę

·         Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu)

·                    Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę

Ø    Normy zachowania się w sali zabaw:

·                    Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję

·                    Bieganie w sali jest zabronione

·                    Dzielimy się zabawkami

·                    Staramy się mówić umiarkowanym głosem

·                    Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsc

Staramy się nie mówić głośno, gdy:

·                    Inni cicho pracują

·                    Inni się bawią

·                    Czytamy i słuchamy

·                    Inni odpoczywają

 

Ø    Normy zachowania się w ogrodzie przedszkolnym:

·         Bezpiecznie korzystamy z urządzeń ogrodowych: huśtawek, zjeżdżalni, zestawu rekreacyjnego, piaskownicy i innego sprzętu

·         Nie popychamy się przy wchodzeniu na zjeżdżalnię i nie podchodzimy do huśtawek będących w ruchu

·         W ogrodzie poruszamy się bez potrącania innych

·         W piaskownicy nie sypiemy innych dzieci piaskiem oraz nie wynosimy piasku poza obręb piaskownicy

·         Nie niszczymy zabawek ogrodowych, a po skończonej zabawie zabieramy je do przedszkola

·         Nie niszczymy zieleni w ogrodzie i nie rzucamy śmieci na trawnik

 

SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 

Ø    System motywowania dzieci:

·                     Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.

·                     Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.

·                     Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.

·                     Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.

·                     Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

Ø    System nagradzania dzieci:

·                     Pochwała w obecności innych dzieci.

·                     Pochwała dla rodziców.

·                     Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.

·                     Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.

·                     Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.

·                     Nagradzanie drobnym upominkiem 

Ø    System konsekwencji, korygowania niewłaściwych zachowań:

·                     Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.

·                     Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.

·                     Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.

·                     Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.

·                     Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

·                     „Krzesełko refleksji i wyciszenia”

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Wychowanie dziecka w naszym przedszkolu, zmierza do ukształtowania wychowanka otwartego na dalszy rozwój i zdolnego w przyszłości do:

·        Akceptacji siebie i swojej życiowej sytuacji, co będzie dla niego inspiracją do odpowiedzialności za własny rozwój (fizyczny, umysłowy i obyczajowy), zmierzający do pełni człowieczeństwa oraz do twórczego przekształcania rzeczywistości, w jakiej żyje.

·   W kształtowaniu swych życiowych postaw jest otwarty na odnoszenie się do wzorców osobowych: biblijnych, świętych, postaci historycznych, osób znaczących.

·       Podejmowania i kształtowania odpowiedzialnych relacji osobowych z ludźmi i z Bogiem w postawie świadomej i ufnej zależności od Boga, wolności, odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego człowieka oraz ofiarnej służby wobec młodszych, słabszych, chorych, starszych i ubogich.

·         Wdzięczności wobec Boga i ludzi, pielęgnowania i rozwijania dobra w sobie, z wiarą i nadzieją przeżywając sukcesy życiowe oraz
w sposób twórczy pokonując trudności i kryzysy.

·  Oceny swojego postępowania i zmiany niewłaściwych postaw i zachowań, podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji zdecydowanie opowiadając się po stronie dobra i świadomie rezygnując z tego, co złe.

·     Otwartości na poznawanie historii, tradycji, kultury narodu, rozwijanie ducha patriotyzmu zachowując tradycje i obyczaje rodzinne, narodowe i religijne.

·         Wrażliwości na piękno natury, którą szanuje, pielęgnuje i ochrania oraz zatroskania o znajomość i rozwój kultury.

·         Doceniania wartości i godności życia swojego i innych, dbania o rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny w odniesieniu do perspektywy doczesnej i nadprzyrodzonej.

·    Podjęcia w przyszłości właściwych ról życiowych, obowiązków związanych z nauką, pracą, życiem w rodzinie, społeczeństwie
i służenia mu odpowiednio, stosując wiedzę i umiejętności w konkretnych dziedzinach i sytuacjach życia.

 

OBRZĘDOWOŚĆ I UROCZYSTOŚCI OCHRONKI

·         Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ochronce połączone ze Mszą Świętą

·         Urodziny i imieniny

·         Ozdrowienie, czyli modlitwa dzieci w ochronce za chorych kolegów i koleżanki, za chorych: rodzeństwo, rodziców, dziadków

·         Spotkanie ze św. Mikołajem

·         Wieczerza wigilijna z Siostrami i pracownikami przedszkola, otrzymywanie prezentów na Gwiazdkę

·         Dzielimy się między sobą - dzielenie się słodyczami i zabawkami przyniesionymi z domu oraz znajdującymi się w ochronce

·         Uroczystość Dnia Babci i Dziadka złożenie życzeń i wręczenie upominków wykonanych przez dzieci

·         Bal karnawałowy

·         „Baranek Wielkanocny”– oraz adoracja Pana Jezusa przy Grobie Bożym

·         Uroczystość Dnia Mamy i Taty – Dzień Rodziny

·         Świętowanie Dnia Dziecka w formie wybranej przez nauczycieli ochronki  i  rodziców połączona z wręczeniem dzieciom drobnych upominków

·         Uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone ze Mszą świętą

 

ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU

·     W Przedszkolu (Ochronce) Sióstr Służebniczek realizowany jest program pt. „Od dzieci trzeba zacząć” - Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiegoopracowany i wydany przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy w 2012 r. (red. s. Maria Opiela). Realizacja programu ściśle połączona jest z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów: wychowania, zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania
i kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania.

·         Jako pomoc w realizacji programu nauczyciele po uzgodnieniu z rodzicami dzieci mogą korzystać z wybranych kart pracy o ile nie są sprzeczne z charakterem i specyfiką przedszkola.

   PROMOCJA PLACÓWKI

·                    Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola

·                    Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym

·                    Popularyzowanie wychowania przedszkolnego

·                    Prowadzenie kroniki przedszkola, albumu ze zdjęciami wydarzeń przedszkolnych oraz strony internetowej

·                    Organizacja uroczystości z udziałem zaproszonych gości

·                    Zabieganie o notatki w prasie

·                    Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku

·                    Upowszechnianie informacji o przedszkolu 

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W NASZEJ PLACÓWCE UMOŻLIWIAJĄ REALIZACJĘ POTRZEB WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ:

1. WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEGO

Przedszkole realizuje:

·         Zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego, uwzględniającego potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków, którym jest program oparty na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego “Ochronić - wychowując”

 

2.  WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole prowadzi:

·         Współpracę wychowawczą z rodzicami dzieci, mającą na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

·         Integrację rodziców ze środowiskiem przedszkolnym (spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami, udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,  pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych)

·         Współpracę ze środowiskiem lokalnym (OSiR, Nadleśnictwo, Dom Polsko - Słowacki, SP)

·         Promocję dzieci w konkursach i  imprezach środowiskowych

·         Współpracę z instytucjami kościelnymi

 

3. WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

Nauczyciele posiadają:

·         Wymagane kwalifikacje zawodowe

·         Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki wychowania przedszkolnego

·         Świadomość koncepcji pracy przedszkola

·         Umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się doświadczeniem zawodowym

·         Poszukujący i otwarty styl pracy

·         Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność

·         Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia

 

4. BAZĘ PRZEDSZKOLA, DOSTOSOWANĄ DO REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

            Przedszkole posiada:

 • Sale wyposażone w różnorodne zabawki oraz pomoce dydaktyczne, umożliwiające realizację zadań statutowych
 • Pomieszczenia wyróżniające się czystością i estetyką,  z urządzeniami i sprzętem zapewniający poczucie bezpieczeństwa
 • Dostosowany do potrzeb dzieci ogród z placem zabaw, wyposażony w urządzenia rekreacyjne
 • Kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym, spełniającą standardy jakości
 • Kaplicę
 • Łazienki dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

 

5. DOSTOSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECI

            Przedszkole:

 • Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka
 • Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych
 • Opracowuje i wdraża programy dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wspomaga rozwój zainteresowań dzieci zdolnych
 • Informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka
 • Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

 

6. TWORZENIE ATMOSFERY ZAUFANIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

            Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki
 • Utrzymują pozytywne relacje z rodzicami dzieci, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich

 

7.  PRACA Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, TO INTEGRALNE WYCHOWANIE DZIECKA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:

·       Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych

·       Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej

·       Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

·       Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych

·       Poznanie i rozwijanie zmysłów

 

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:

·       Rozwijanie procesów poznawczych

·       Kształtowanie wyobraźni

·       Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda)

·       Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania

·       Rozwijanie talentów i zdolności

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych  i patriotycznych:

·       Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami

·       Kształtowanie sfery uczuciowej

·       Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych 

·       Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich

·       Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji  z rówieśnikami i środowiskiem

·       Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych

·       Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych

 

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

·       Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata

·       Rozwijanie wrażliwości muzycznej

·       Rozwijanie zainteresowań teatralnych

·       Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki

·       Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno- konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik

 

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:

·         Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny 

 • Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji  do niesienia im konkretnej pomocy

Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:

 • Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych

·       Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym

·       Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym

·       Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierdzia

·       Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego

·       Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania

 

CO DO PROWADZENIA DZIECI, ZACHOWYWAĆ NAJDROBNIEJSZE SZCZEGÓŁY, KTÓRE SĄ PRZEPISANE, BO NIE UWIERZYCIE, JAK WIELKIEJ W TYM JEST WAGI KAŻDA, CHOĆBY RZECZ NAJDROBNIEJSZA”[1] (BŁ. EDMUND BOJANOWSKI)

 


[1] Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga-Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867