^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

 

„OCHRONIĆ - WYCHOWUJĄC”

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NIEPUBLICZNEGO OCHRONKI SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP

PW. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
W GORLICACH

 

 

 

„Ochrona bierze swoją nazwę od chronienia, zachowywania i szanowania świętych obyczajów rodzinnych i jest dla owej najmniejszej braci Chrystusowej jakoby pospólnym domkiem macierzyńskim”
(E. Bojanowski)

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)

·         Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

·         Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

·         Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

·    Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

 

·         Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

·         Statut Przedszkola Niepublicznego Przedszkola Niepublicznego Ochronki Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Bł. E. Bojanowskiego w Gorlicach

·         Charyzmat Sióstr Służebniczek Starowiejskich zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

·         Pierwsza Reguła Zgromadzenia Służebniczek

 

 

INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

 

            Nasze przedszkole funkcjonuje w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP dostosowanym do potrzeb dziecka. Przedszkole potocznie zwane jest OCHRONKĄ. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Tarnowie, ul. Mościckiego 18. Nadzór Pedagogiczny nad Ochronką sprawuje MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY ODDZIAŁ w NOWYM SĄCZU.

 

OCHRONKA  SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP PW. BŁ. E. BOJANOWSKIEGO W GORLICACH JEST PRZEDSZKOLEM KATOLICKIM WYCHOWUJĄCYM DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH, W OPARCIU O KONCEPCJĘ PEDAGOGICZNĄ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, Z WYKORZYSTANIEM JEGO METOD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

 

WIZJA OCHRONKI

 

Ochrona, czyli urzeczywistnianie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich
w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

 

MISJA OCHRONKI WYRAŻA SIĘ PRZEZ:

 

·  Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.

·    Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.

·      Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

·    Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania oraz angażowanie rodziców w życie ochronki, w funkcjonowanie różne formy zaangażowania rodzin w uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne

·      Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.     

 

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY WYCHOWAWCZEJ OCHRONKI: 

 

1.      BÓG:
-        Wychowanie do wiary i ufności.
-        Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
-        Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

 

2.      CZŁOWIEK:
-        Wychowanie do  akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
-        Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

         Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

 

3.      RODZINA:
-        Wychowanie do miłości i wdzięczności 
-        Wychowanie do  radości i bezinteresownej służby.
-        Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

 

4.  OJCZYZNA:

        Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej

        Wychowanie do poszanowania przyrody

        Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie

 

SPECYFIKA PRACY I WYCHOWANIA W OCHRONCE

 

Specyfika wychowania w Naszym Przedszkolu wynika z misji i posłannictwa określonego przez Założyciela Bł. E. Bojanowskiego. Na uwagę zasługuje planowanie planu pracy zgodnie z kalendarzem liturgiczny oraz przeżywaniem poszczególnych dni tygodnia pod hasłem konkretnego Patrona dnia.

 

Specyfika ta wyraża się w:

·      Wychowaniu integralnym zmierzającym do pełnego rozwoju dziecka, w którym osoba wychowawczyni kierującej się dobrem dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi zdolnościami, wspiera wychowanka unikając uczestnictwa w tendencjach wychowania do wybujałego indywidualizmu zorientowanego nadmiernie na sukcesie czy ograniczania się jedynie do wyrównywania braków. Czyni to poprzez osobisty przykład, przekazywane wartości, podawane treści, umiejętnie dobrane metody i środki wychowania, odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości dziecka oraz stałą współpracę z jego rodziną.

 

·      Działaniach, które podejmują nauczyciele w poczuciu pełnienia misji służby wartościom, zmierzając do ochrony i urzeczywistnienia wartości oraz godności osoby wychowanka poprzez odkrywanie i rozwijanie jego darów nadprzyrodzonych i naturalnych w odniesieniu do rzeczywistości, w jakiej żyje i do jakiej zmierza.

·   W całokształcie naszej pracy gdyż na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe. Szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: im mniejsze dziecko tym więcej zabaw, stopniowo wprowadzamy zajęcia praktyczne i dydaktyczne. Tak, więc w tym okresie dominuje spontaniczna zabawa, w czasie, której dziecko przyswaja sobie najwięcej umiejętności i wiadomości. Zabawa, jako podstawowa działalność dziecka jest wykorzystywana również podczas zajęć, jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo w przyswajaniu poznawanych treści. Tak silne zaakcentowane proporcje między zabawą i działaniami praktycznymi w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego są również najważniejsze w nowej podstawie programowej.

·         Pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej nastawionej na udział w szeroko pojętych działaniach integracyjnych dotyczących zróżnicowania co do stanu zdrowia, sprawności, statutu społecznego, materialnego oraz różnic pokoleniowych.

·       W głównej zasadzie wychowania, czyli w głównej strategii wychowawczej w pracy dziećmi, którą jest strategia świadectwa. Polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. personalny symbol wartości. Dzięki tej strategii zwłaszcza siostry, nauczycielki i wychowawczynie pomagają dziecku w nabywaniu i urzeczywistnieniu takich samych wartości. Zachodzi to nie tyle przez proces poznania lub przedstawiania wartości, lecz przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami. W Biblii, historii, literaturze i codziennym życiu w umiejętny sposób odnajdujemy zasady i wzory osobowe, tak ważne
w wychowaniu.

·    W realizacji misji i wizji pracy wychowawczej podejmowanej przez nauczycieli w przedszkolu w którym należy podkreślić nade wszystko specyfikę klimatu wychowawczego i wynikające z niego konsekwencje dla osób pracujących i całych środowisk związanych
z przedszkolem

·         Zakresie tych oddziaływań, który przekracza wymiar jedynie widzialny, rozszerzając się o wymiar łaski i transcendencji, w tym także na ideały i wartości związane z życiem codziennym, a dotykając tajemnicy świętych obcowania i nadprzyrodzoności

 

NORMY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

Ø  Normy zachowania się podczas posiłków:

 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust
 • Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie i połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy
 • Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów
 • Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza
 • Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy "dziękuję"

Ø    Normy zachowania się w łazience:

a) Mycie rąk:

·                    Podwijamy rękawy, aby się nie zmoczyły

·                    Moczymy ręce, aby trochę rozpuściło się mydło, które usuwa brud

·                    Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę, tak, aby każdy palec był umyty

·                    Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło

·                    Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi

·                    Nie chlapiemy celowo kolegów oraz wszystkiego wokół

·                    Wycieramy bardzo dokładnie dłonie, każdy palec oddzielnie

·                    Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika

·                    Odwijamy rękawy

b)     Myjemy ręce

·                    Zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu

·                    Zawsze po wyjściu z toalety

·                    Zawsze po powrocie z podwórka

c)     Mycie zębów:

·                    Do kubka wlewamy wodę

·                    Dwu-, trzykrotnie płuczemy usta

·                    Wyciskamy pastę na szczoteczkę

·                    Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek

·                    Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą

·                    Płuczemy dokładnie szczoteczką i kubek

·                    Wkładamy szczoteczkę do kubka, go góry włosiem

·                    Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu

Ø    Higiena potrzeb fizjologicznych:

·                    Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo

·                    Zawsze po sobie spłukujemy toaletę

Ø    Normy zachowania się w szatni:

·         Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo w półce

·      Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, jeśli są zmienne, buty sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki)

·         Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty
o wycieraczkę

·         Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu)

·                    Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę

Ø    Normy zachowania się w sali zabaw:

·                    Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję

·                    Bieganie w sali jest zabronione

·                    Dzielimy się zabawkami

·                    Staramy się mówić umiarkowanym głosem

·                    Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsc

Staramy się nie mówić głośno, gdy:

·                    Inni cicho pracują

·                    Inni się bawią

·                    Czytamy i słuchamy

·                    Inni odpoczywają

 

Ø    Normy zachowania się w ogrodzie przedszkolnym:

·         Bezpiecznie korzystamy z urządzeń ogrodowych: huśtawek, zjeżdżalni, zestawu rekreacyjnego, piaskownicy i innego sprzętu

·         Nie popychamy się przy wchodzeniu na zjeżdżalnię i nie podchodzimy do huśtawek będących w ruchu

·         W ogrodzie poruszamy się bez potrącania innych

·         W piaskownicy nie sypiemy innych dzieci piaskiem oraz nie wynosimy piasku poza obręb piaskownicy

·         Nie niszczymy zabawek ogrodowych, a po skończonej zabawie zabieramy je do przedszkola

·         Nie niszczymy zieleni w ogrodzie i nie rzucamy śmieci na trawnik

 

SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 

Ø    System motywowania dzieci:

·                     Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.

·                     Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.

·                     Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.

·                     Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.

·                     Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

Ø    System nagradzania dzieci:

·                     Pochwała w obecności innych dzieci.

·                     Pochwała dla rodziców.

·                     Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.

·                     Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.

·                     Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.

·                     Nagradzanie drobnym upominkiem 

Ø    System konsekwencji, korygowania niewłaściwych zachowań:

·                     Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.

·                     Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.

·                     Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.

·                     Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.

·                     Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

·                     „Krzesełko refleksji i wyciszenia”

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Wychowanie dziecka w naszym przedszkolu, zmierza do ukształtowania wychowanka otwartego na dalszy rozwój i zdolnego w przyszłości do:

·        Akceptacji siebie i swojej życiowej sytuacji, co będzie dla niego inspiracją do odpowiedzialności za własny rozwój (fizyczny, umysłowy i obyczajowy), zmierzający do pełni człowieczeństwa oraz do twórczego przekształcania rzeczywistości, w jakiej żyje.

·   W kształtowaniu swych życiowych postaw jest otwarty na odnoszenie się do wzorców osobowych: biblijnych, świętych, postaci historycznych, osób znaczących.

·       Podejmowania i kształtowania odpowiedzialnych relacji osobowych z ludźmi i z Bogiem w postawie świadomej i ufnej zależności od Boga, wolności, odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego człowieka oraz ofiarnej służby wobec młodszych, słabszych, chorych, starszych i ubogich.

·         Wdzięczności wobec Boga i ludzi, pielęgnowania i rozwijania dobra w sobie, z wiarą i nadzieją przeżywając sukcesy życiowe oraz
w sposób twórczy pokonując trudności i kryzysy.

·  Oceny swojego postępowania i zmiany niewłaściwych postaw i zachowań, podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji zdecydowanie opowiadając się po stronie dobra i świadomie rezygnując z tego, co złe.

·     Otwartości na poznawanie historii, tradycji, kultury narodu, rozwijanie ducha patriotyzmu zachowując tradycje i obyczaje rodzinne, narodowe i religijne.

·         Wrażliwości na piękno natury, którą szanuje, pielęgnuje i ochrania oraz zatroskania o znajomość i rozwój kultury.

·         Doceniania wartości i godności życia swojego i innych, dbania o rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny w odniesieniu do perspektywy doczesnej i nadprzyrodzonej.

·    Podjęcia w przyszłości właściwych ról życiowych, obowiązków związanych z nauką, pracą, życiem w rodzinie, społeczeństwie
i służenia mu odpowiednio, stosując wiedzę i umiejętności w konkretnych dziedzinach i sytuacjach życia.

 

OBRZĘDOWOŚĆ I UROCZYSTOŚCI OCHRONKI

·         Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ochronce połączone ze Mszą Świętą

·         Urodziny i imieniny

·         Ozdrowienie, czyli modlitwa dzieci w ochronce za chorych kolegów i koleżanki, za chorych: rodzeństwo, rodziców, dziadków

·         Spotkanie ze św. Mikołajem

·         Wieczerza wigilijna z Siostrami i pracownikami przedszkola, otrzymywanie prezentów na Gwiazdkę

·         Dzielimy się między sobą - dzielenie się słodyczami i zabawkami przyniesionymi z domu oraz znajdującymi się w ochronce

·         Uroczystość Dnia Babci i Dziadka złożenie życzeń i wręczenie upominków wykonanych przez dzieci

·         Bal karnawałowy

·         „Baranek Wielkanocny”– oraz adoracja Pana Jezusa przy Grobie Bożym

·         Uroczystość Dnia Mamy i Taty – Dzień Rodziny

·         Świętowanie Dnia Dziecka w formie wybranej przez nauczycieli ochronki  i  rodziców połączona z wręczeniem dzieciom drobnych upominków

·         Uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone ze Mszą świętą

 

ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU

·     W Przedszkolu (Ochronce) Sióstr Służebniczek realizowany jest program pt. „Od dzieci trzeba zacząć” - Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiegoopracowany i wydany przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy w 2012 r. (red. s. Maria Opiela). Realizacja programu ściśle połączona jest z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów: wychowania, zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania
i kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania.

·         Jako pomoc w realizacji programu nauczyciele po uzgodnieniu z rodzicami dzieci mogą korzystać z wybranych kart pracy o ile nie są sprzeczne z charakterem i specyfiką przedszkola.

   PROMOCJA PLACÓWKI

·                    Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola

·                    Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym

·                    Popularyzowanie wychowania przedszkolnego

·                    Prowadzenie kroniki przedszkola, albumu ze zdjęciami wydarzeń przedszkolnych oraz strony internetowej

·                    Organizacja uroczystości z udziałem zaproszonych gości

·                    Zabieganie o notatki w prasie

·                    Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku

·                    Upowszechnianie informacji o przedszkolu 

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W NASZEJ PLACÓWCE UMOŻLIWIAJĄ REALIZACJĘ POTRZEB WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ:

1. WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEGO

Przedszkole realizuje:

·         Zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego, uwzględniającego potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków, którym jest program oparty na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego “Ochronić - wychowując”

 

2.  WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole prowadzi:

·         Współpracę wychowawczą z rodzicami dzieci, mającą na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

·         Integrację rodziców ze środowiskiem przedszkolnym (spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami, udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,  pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych)

·         Współpracę ze środowiskiem lokalnym (OSiR, Nadleśnictwo, Dom Polsko - Słowacki, SP)

·         Promocję dzieci w konkursach i  imprezach środowiskowych

·         Współpracę z instytucjami kościelnymi

 

3. WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

Nauczyciele posiadają:

·         Wymagane kwalifikacje zawodowe

·         Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki wychowania przedszkolnego

·         Świadomość koncepcji pracy przedszkola

·         Umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się doświadczeniem zawodowym

·         Poszukujący i otwarty styl pracy

·         Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność

·         Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia

 

4. BAZĘ PRZEDSZKOLA, DOSTOSOWANĄ DO REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

            Przedszkole posiada:

 • Sale wyposażone w różnorodne zabawki oraz pomoce dydaktyczne, umożliwiające realizację zadań statutowych
 • Pomieszczenia wyróżniające się czystością i estetyką,  z urządzeniami i sprzętem zapewniający poczucie bezpieczeństwa
 • Dostosowany do potrzeb dzieci ogród z placem zabaw, wyposażony w urządzenia rekreacyjne
 • Kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym, spełniającą standardy jakości
 • Kaplicę
 • Łazienki dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

 

5. DOSTOSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECI

            Przedszkole:

 • Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka
 • Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych
 • Opracowuje i wdraża programy dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wspomaga rozwój zainteresowań dzieci zdolnych
 • Informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka
 • Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

 

6. TWORZENIE ATMOSFERY ZAUFANIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

            Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki
 • Utrzymują pozytywne relacje z rodzicami dzieci, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich

 

7.  PRACA Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, TO INTEGRALNE WYCHOWANIE DZIECKA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:

·       Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych

·       Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej

·       Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

·       Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych

·       Poznanie i rozwijanie zmysłów

 

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:

·       Rozwijanie procesów poznawczych

·       Kształtowanie wyobraźni

·       Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda)

·       Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania

·       Rozwijanie talentów i zdolności

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych  i patriotycznych:

·       Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami

·       Kształtowanie sfery uczuciowej

·       Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych 

·       Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich

·       Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji  z rówieśnikami i środowiskiem

·       Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych

·       Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych

 

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

·       Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata

·       Rozwijanie wrażliwości muzycznej

·       Rozwijanie zainteresowań teatralnych

·       Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki

·       Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno- konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik

 

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:

·         Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny 

 • Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji  do niesienia im konkretnej pomocy

Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:

 • Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych

·       Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym

·       Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym

·       Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierdzia

·       Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego

·       Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania

 

CO DO PROWADZENIA DZIECI, ZACHOWYWAĆ NAJDROBNIEJSZE SZCZEGÓŁY, KTÓRE SĄ PRZEPISANE, BO NIE UWIERZYCIE, JAK WIELKIEJ W TYM JEST WAGI KAŻDA, CHOĆBY RZECZ NAJDROBNIEJSZA”[1] (BŁ. EDMUND BOJANOWSKI)

 


[1] Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga-Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867

Podstawa programowa

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
DLA PRZEDSZKOLI

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 356)

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko
osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
 i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
 w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
 z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,
z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką
 i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

 II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe
lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają
i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
 i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,
np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom
i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
 i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
 za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw
i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci
i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce
i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;
w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy
na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca
 na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się
w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu
z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty
w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając
im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując
np. dłoń, stopę, but;

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także
w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
 i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie,
do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy
w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane
np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów
i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów
i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

Warunki i sposób realizacji 

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują
na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się
z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć
na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane
np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci
w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci
do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie
do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków
o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania
i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz
 ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc
w jego rozumieniu.

7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę
w szkole.

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego
i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie
do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające
ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane
w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania
do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne
 ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet
 ich komponowania.

15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych
 np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer. 

 

Siostry Służebniczki NMP NP

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

zgromadzenie zakonne, habitowe – nazywane potocznie


SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE


Charyzmat
Realizowanie  na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

Hasło
 „Przez Maryję – do Jezusa”Geneza zgromadzenia
Służebniczki starowiejskie są jednym z istniejących obecnie czterech zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego (beatyfikowany w 1999 r.); autonomia służebniczek starowiejskich od 1866 r.; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 grudnia 1930 r.
Służebniczki: wielkopolskie, starowiejskie, śląskie i dębickie zrzeszone są w Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP.Błogosławieni
Bł. Edmund Bojanowski, bł. s. Katarzyna Celestyna Faron.Sługi Boże
 sł. Boża s. Maria Leonia Nastałsł. Boża s. Franciszka Romualda Grzanka
sł. Boża s. Joanna Hiacynta Lula.